พ่อแม่ให้ชีวิต วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ให้อนาคต


ข่าวรับสมัครงาน
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชา 104 (คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ (ระดับ ปวส.) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชา 104 (คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ (ระดับ ปวส.) ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพ้นธ์ หรือ rms.dice.ac.th ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ปี พ.ศ.2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560 ฉบับร่าง

ข่าวประกวดราคา
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557 

กิจกรรม
รายละเอียด วันที่ประกาศ
17 ต.ค. 2557
8 ก.ย. 2557
26 ส.ค. 2557
22 ส.ค. 2557
9 ส.ค. 2557
7 ส.ค. 2557
7 ส.ค. 2557
7 ส.ค. 2557